Сумська класична гімназія

Сумської міської ради

Зарахування до 6 (10) класів буде проводитися на конкурсній основі (екзамени):

 

  • 6 (10) фізико-математичний клас - математика, фізика, англійська мова;
  • 6 (10) хіміко-біологічний клас- біологія, хімія, англійська мова;
  • 6 (10) історичний клас - англійська мова, історія, українська мова.

Зарахування до 1 (5) класів буде проводитися на конкурсній основі (екзамени):

  • англійська мова,
  • математика.

 

Завдання минулих років з математики:

Витяг

С Т А Т У Т

Комунальної установи

Сумської класичної гімназії

Сумської міської ради

 

2.2. Прийом до 1(5) класу та до 6(10) класу Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради здійснюється згідно з Правилами прийому до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів). При прийомі батьки (або законні представники) мають право ознайомитися з Уставом Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, іншими документами, які регламентують прийом до гімназії та організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради відбувається на конкурсній основі, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора гімназії. Іноземці приймаються до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 року.

              Конкурсний відбір до 1(5)-го класу та 6(10) - профільного класу Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради проводиться шляхом співбесіди (тестування) та іспитів (контрольних робіт) згідно з Правилами прийому до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради. Учні середньої загальноосвітньої школи можуть зараховуватись до будь-якого класу Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради за наявності вільних місць після проходження конкурсного відбору.

3.10. Учні Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися з гімназії. Про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освіти і науки за місцем проживання учня. За сприянням відповідного органу управління освітою і наукою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

3.11.Учні Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, які протягом навчального року здійснили правопорушення, грубо порушили Статут Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради за рішенням педагогічної ради, батьківської ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися з гімназії. Про це письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освітою і наукою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою і наукою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

 

5.7. Гімназист зобов'язаний:

-   гарно вчитися, брати активну участь в різноманітних формах самостійної роботи, наполегливо оволодівати знаннями, бути активними;

-  дотримуватись Статуту Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, виконувати рішення Ради гімназії та інших органів самоврядування, дотримуватись вимог щодо шкільної форми та зовнішнього вигляду;

-    активно вивчати курси за вибором;

-  оволодівати методами роботи з науковою і науково-популярною літературою, аналізувати матеріал, поглиблювати свої знання з основ наук;

-    постійно підвищувати свої знання із світової і державної культури, історії;

-   охороняти рідну природу, пам'ятники історії і культури;

-   постійно займатися фізичною культурою і спортом;

-   поважати батьків, старших членів сім'ї, брати участь в домашніх справах, турбуватись про людей похилого віку і хворих.

5.8. Гімназист має право:

-   на поважне відношення до себе з боку педагогів та гімназистів;

-   достроково здавати залік або державну підсумкову атестацію з предмету за умови повного виконання програми та згідно чинного законодавства;

-   екстерном закінчити навчання відповідно навчального плану класу;

-  самостійно користуватися навчальним обладнанням гімназії при наявності відповідного допуску;

-   навчання в заочних і вечірніх школах, курсах;

-   брати участь в творчій діяльності разом з учителями гімназії, викладачами вузів.

5.9. Права і обов'язки батьків гімназистів:

-  батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти;

-   обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

-  звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-  брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

-  захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

-  постійно дбати про фізичне здоров'я дітей, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

-   виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

    несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання гімназистом Статуту Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради педагогічна рада, батьківська рада можуть прийняти рішення про його відрахування, про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освітою і наукою за місцем проживання учня.

 

Завдання минулих років з англійської мови: