Сумська класична гімназія

Сумської міської ради

Зарахування до 6 (10) класів буде проводитися на конкурсній основі (екзамени):

 

 • 6 (10) фізико-математичний клас - математика, фізика, англійська мова;
 • 6 (10) хіміко-біологічний клас- біологія, хімія, англійська мова;
 • 6 (10) історичний клас - англійська мова, історія, українська мова.

Зарахування до 1 (5) класів буде проводитися на конкурсній основі (екзамени):

 • англійська мова,
 • математика.

 

Завдання минулих років з математики:

Витяг

С Т А Т У Т

Комунальної установи

Сумської класичної гімназії

Сумської міської ради

 

2.2. Прийом до 1(5) класу та до 6(10) класу Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради здійснюється згідно з Правилами прийому до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів). При прийомі батьки (або законні представники) мають право ознайомитися з Уставом Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, іншими документами, які регламентують прийом до гімназії та організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради відбувається на конкурсній основі, як правило, до початку навчального року і оформляється наказом директора гімназії. Іноземці приймаються до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 року.

              Конкурсний відбір до 1(5)-го класу та 6(10) - профільного класу Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради проводиться шляхом співбесіди (тестування) та іспитів (контрольних робіт) згідно з Правилами прийому до Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради. Учні середньої загальноосвітньої школи можуть зараховуватись до будь-якого класу Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради за наявності вільних місць після проходження конкурсного відбору.

3.10. Учні Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися з гімназії. Про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освіти і науки за місцем проживання учня. За сприянням відповідного органу управління освітою і наукою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

3.11.Учні Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, які протягом навчального року здійснили правопорушення, грубо порушили Статут Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради за рішенням педагогічної ради, батьківської ради та відповідного наказу директора можуть відраховуватися з гімназії. Про це письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освітою і наукою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою і наукою цей учень переводиться до іншого навчального закладу.

 

5.7. Гімназист зобов'язаний:

-   гарно вчитися, брати активну участь в різноманітних формах самостійної роботи, наполегливо оволодівати знаннями, бути активними;

-  дотримуватись Статуту Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради, виконувати рішення Ради гімназії та інших органів самоврядування, дотримуватись вимог щодо шкільної форми та зовнішнього вигляду;

-    активно вивчати курси за вибором;

-  оволодівати методами роботи з науковою і науково-популярною літературою, аналізувати матеріал, поглиблювати свої знання з основ наук;

-    постійно підвищувати свої знання із світової і державної культури, історії;

-   охороняти рідну природу, пам'ятники історії і культури;

-   постійно займатися фізичною культурою і спортом;

-   поважати батьків, старших членів сім'ї, брати участь в домашніх справах, турбуватись про людей похилого віку і хворих.

5.8. Гімназист має право:

-   на поважне відношення до себе з боку педагогів та гімназистів;

-   достроково здавати залік або державну підсумкову атестацію з предмету за умови повного виконання програми та згідно чинного законодавства;

-   екстерном закінчити навчання відповідно навчального плану класу;

-  самостійно користуватися навчальним обладнанням гімназії при наявності відповідного допуску;

-   навчання в заочних і вечірніх школах, курсах;

-   брати участь в творчій діяльності разом з учителями гімназії, викладачами вузів.

5.9. Права і обов'язки батьків гімназистів:

-  батьки учнів (особи, які їх замінюють) є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу освіти;

-   обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

-  звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-  брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

-  захищати в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей;

-  постійно дбати про фізичне здоров'я дітей, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

-  поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- сприяти здобуттю дітьми освіти у закладі освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту в обсязі державних вимог;

-   виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини;

    несуть відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання гімназистом Статуту Комунальної установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради педагогічна рада, батьківська рада можуть прийняти рішення про його відрахування, про що письмово в двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється орган управління освітою і наукою за місцем проживання учня.

 

Завдання минулих років з англійської мови:

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

Комунальної установи

Сумської класичної гімназії Сумської міської ради                                                                      Протокол №13 від 26.03.2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Комунальної установи

Сумської класичної гімназії

Сумської міської ради

                        

                             В.М.Гончаренко

«_____» ______________ 2019 р.

 

 

 

 

 

 

Порядок

 

зарахування учнів

до комунальної установи Сумської класичної гімназії

Сумської міської ради

2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок

зарахування учнів

до комунальної установи Сумської класичної гімназії

Сумської міської ради

 

1. Загальні положення

 

 1. Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України №367 від 16.04.2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», на підставі Статуту закладу освіти і затверджені на засіданні педагогічної ради за погодженням з Управлінням освіти і науки Сумської міської ради.
 2. Приймання дітей до гімназій здійснюється відповідно до пункту 2 - 16 глави 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.
 3. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.
 4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

 1. Для зарахування до 5 класу закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів заяви подаються з 01 до 31 травня включно.
 2. Зарахування  до 10 класу закладу освіти ІІ-ІІІ ступенів відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів 9-го класу, які не виявили намір припинити навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти зараховуються шляхом конкурсу.
 1. Конкурс не проводиться у випадку, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на:
 • 31 травня для 5 – х класів;
 • 15 червня для 10 – х класів

не перевищує загальної кількості місць у класах з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

 1. У разі, якщо кількість поданих заяв станом на:
 • 31 травня включно для 5 – х класів;
 • 15 червня включно для 10 – х класів

перевищує загальну кількість місць у п’ятих, десятих класах, до:

 • 01 червня включно для 5 – х класів;
 • 15 червня включно для 10 – х класів

заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору.

 1. Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.
 2. Конкурс (основні вступні випробування) завершується впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 3. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 5 – х та 10-11 класах, що проводяться на загальних засадах (у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.
 4. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.
 5. Інформація про кількість зарахованих учнів, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті, щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.
 6. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільних місць протягом календарного року.

 

3. Проведення конкурсу

 

 1. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою закладу та затверджуються його керівником.

Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в закладі освіти та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

 1. Конкурс є публічним заходом і відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами здійснюються заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.

 1. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується керівником закладу освіти.

Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

Види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування схвалюються педагогічною радою закладу освіти та затверджуються його керівником.

Вступні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

 1. Конкурсні випробування проводяться в письмовій формі.
 2. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбуваються в один день.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

 1. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
 2. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки.

Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 1. Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у закладі освіти не менше одного року.
 2. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до закладу освіти згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

 1. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість (12 балів).
 2.  Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях (за наявності вільних місць), терміни проведення яких визначає директор закладу освіти.

 

4. Порядок зарахування

 

 

 1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, на підставі рішення конкурсної комісії рекомендуються до зарахування.

Рейтинговий список учнів із зазначенням суми балів  оприлюднюється для загального ознайомлення у день оголошення підсумків конкурсу.

Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

 1. Для цього до закладу освіти подаються такі документи:
 • заява одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);
 • копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
 • оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації           № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності).

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

 1. Після закінчення 5-денного терміну приймання заяв на зарахування до гімназії учнів, які були рекомендовані до зарахування і не надали заяву про вступ, втрачають право на зарахування.
 2. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти і науки Сумської міської ради протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу.
 3. Апеляційна комісія управління освіти і науки Сумської міської ради зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обґрунтоване рішення щодо об’єктивності оцінювання роботи учня.  До складу апеляційної комісії не можуть входити працівники закладу освіти, в якому проводився конкурс. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.
 4. Апеляційна комісія має право:
  • залишити рішення конкурсної комісії без змін;
  • змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);
  • визнати результати конкурсу недійсними.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними управління освіти і науки Сумської міської ради зобов’язано організувати конкурс повторно.

 1. Особа має право брати участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти. У разі, якщо особа визнана переможцем у декількох закладах освіти, вона зараховується до того з них, до якого надала оригінал документа про освіту та інші, визначені цим Порядком, документи упродовж 5 робочих днів після оголошення результатів конкурсу у відповідному закладі.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

 1. Керівник закладу освіти  забезпечує  організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.